Přepnout jazyk Přepnout jazyk Přepnout jazyk
Obchodní podmínky - webhosting
1. Zúčastněné strany
Provozovatelem služby WEB-SYSTÉMY.net je firma Miroslav Šraga se sídlem Chalúpky 436, 691 01 Moravský Žižkov, IČ: 71 777 661, DIČ: CZ 860 413 4462, dále jen "Provozovatel" .

Zákazníkem služby WEB-SYSTÉMY.net je fyzická či právnická osoba, která souhlasí se smluvními podmínkami WEB-SYSTÉMY.net a toto potvrdila při závazné objednávce služeb poskytovaných Provozovatelem, dále jen "Zákazník".

2. Poskytované služby
Provozovatel bude Zákazníkovi poskytovat služby, které si Zákazník řádně objednal. Jedná se především o služby webhostingu, provoz virtuálního serveru, registraci a provoz domény a umístění na počítačovou síť, která je připojena do sítě internet. Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem http, dále zřízení a provoz e-mailových účtů. Pro nahrávání (upload) stránek a dat na internet Provozovatel zpřístupní Zákazníkovi FTP přístup.

3. Provoz služby
3.1. Provoz domény
Provozovatel zajistí pro Zákazníka registraci doménového jména u subjektů oprávněných doménové jméno poskytnout. Majitelem doménového jména, resp. práv k němu, se stává Zákazník. Pro účely registrace doménového jména je Zákazník povinen předložit Provozovateli úplné a pravdivé informace a za tyto informace uvedené v žádosti o registraci domény Zákazník odpovídá. Plátcem domény se stává, z pověření zákazníka vyjádřeném objednávkou služeb a zasláním příslušné častky na účet provozovatele, P.E.S. consulting s.r.o.. Majitel domény (Zákazník) je k platbě na účet P.E.S. consulting s.r.o. vyzván formou výzvy k úhradě registrace resp. prodloužení domény, odeslanou na kontaktní e-mail. Po připsání částky na účet P.E.S. consulting s.r.o. je příslušná částka zaplacena subjektu pověřenému a zplnomocněnému k registraci domén. Obvyklá doba zprovoznění po zaplacení je 1 hodina až 7 pracovních dnů v závislosti na druhu domény.

3.2. Provoz hostingu
Provozovatel zajistí pro Zákazníka provoz virtuálního serveru, na kterém jsou umístěny stránky a data Zákazníka. Pro účely spuštění je Zákazník povinen předložit Provozovateli úplné a pravdivé informace a za tyto informace Zákazník odpovídá. Hosting je provozován na doméně Zákazníka popřípadě na doméně třetího řádu Provozovatele. Služba je spuštěna až po řádném zaplacení ceny objednaného hostingového tarifu.
4. Platba za služby
Zákazník zaplatí za objednané služby sjednanou cenu a poskytne Provozovateli veškeré nezbytné a správné informace pro registraci domén a hostingu. Platba probíhá dle sjednaného časového období buď měsíčně, čtvrtletně, půlročně nebo ročně dopředu. Zákazník uhradí cenu převodem na účet Provozovatele, na základě vystavené výzvy k úhradě objednaných služeb zaslané na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Výzva k úhradě za objednané služby zní vždy na celkovou částku ceny, která již zahrnuje veškeré přiznané slevy.

Výzva k úhradě objednaných služeb bude vystavena a odeslána nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy (od objednávky učiněné Zákazníkem).

Řádné účetní doklady budou vystaveny a odeslány elektronickou poštou na kontaktní (fakturační) e-mail  vždy do 15 dnů po připsání sjednané částky za objednané služby (registrace a prodloužení domén) na účet P.E.S. consulting s.r.o.

Řádné účetní doklady budou vystaveny a odeslány elektronickou poštou na kontaktní (fakturační) e-mail  vždy do 15 dnů po připsání sjednané částky za objednané služby (webhosting) na účet Provozovatele.

Zaslání daňového dokladu pozemní poštou je zpoplatněno (viz ceník služeb).

Pokud se zákazník rozhodne vypovědět službu již předplacenou na další období, nemá nárok na vrácení žádné finanční částky, kterou již provozovateli zaplatil za období, které nevyužil nebo nevyužije. Stejný postup je uplatněn i tehdy, pokud zákazník přes výzvy provozovatele nespolupracuje na spuštění objednané a již zaplacené služby.
Dojde-li k přeplacení nad rámec objednané služby, např. zdvojením platby, chybou zákazníka při vystavování převodu platby apod., bude přeplacená částka vrácena na účet zákazníka pouze v případě, přesahuje-li přeplacená částka 100,- Kč.
Veškeré změny v poskytovaných službách, jejich cenové ohodnocení, vychází vždy z ceníku služeb uvedených na internetových stránkách WEB-SYSTÉMY.net

5. Prodlení plateb za služby
Pro případ prodlení Zákazníka s placením částek za objednané služby je Provozovatel oprávněn Zákazníkovi přičíst úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Dnem splnění finančního závazku je den, ve který je daná částka připsána na účet Provozovatele. Provozovatel vyžaduje výhradně formu platby na účet Provozovatele. Jiná forma úhrady jako např. platba v hotovosti doručena do sídla Provozovatele tedy není možná.

Při prodlení platby delším než 14 pracovních dnů po splatnosti je Zákazník upozorněn na tuto skutečnost e-mailovou zprávou na kontaktní e-mail Zákazníka a po dalších 7 dnech je v případě, že částka není uhrazena, virtuální server odpojen. V tomto případě Provozovatel neručí za možné poškození dat uložených na virtuálním serveru nebo jejich případnou ztrátu. Provozovatel neručí ani za případné finanční ztráty Zákazníka způsobené odpojením virtuálního serveru z důvodu prodlení plateb. Po úhradě dlužných částek a odblokovacího poplatku je provoz znovu spuštěn.

6. Odpovědnost za služby a prezentovaný obsah
6.1. Provozovatel
6.1.1.     odpovídá za korektní běh virtuálního serveru a jeho připojení k internetu, kromě případů uvedených níže.
6.1.2.     neodpovídá za závady, škody a ztrátu či poškození dat vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správcem systému Zákazníka nebo v důsledku napadení serveru třetí osobou z důvodu nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu.
6.1.3.     neodpovídá za přerušení poskytování služeb způsobené zásahem vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, selhání dodávky el. energie, výpadek internetového připojení způsobené poskytovatelem připojení nebo napadení sítě třetí osobou.
6.1.4.     neodpovídá za Zákazníkova porušení autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony, které Zákazník způsobuje provozem své prezentace.

6.2. Zákazník
6.2.1.     odpovídá za obsah a data zveřejněná a umístěná na jemu zřízeném virtuálním serveru a také za data přenášené pomocí všech portů (např.: FTP, Mail).
6.2.2.     se zavazuje neumisťovat na internet v rámci své prezentace a také na jinak dostupných datových úložištích (FTP, mail) zvláště kradené programy, dětskou pornografii, citlivá firemní data a informace, které mohou ohrozit bezpečnost státu nebo výchovu mládeže anebo propagují násilí v přímé i zprostředkované formě.
6.2.3.     se zavazuje používat program Individual v případech, kdy v rámci svého virtuálního serveru prezentuje erotický obsah, software určený k masivnímu stahování významným množstvím uživatelů internetu atp. K použití specializovaných tarifů může být Zákazník vyzván Provozovatelem a to v případě nadstandardního zatěžování provozu zařízení či opakovaném negativním ovlivnění chodu virtuálních serverů ostatních Zákazníků.
6.2.4.     odpovídá za veškeré skripty a aplikace provozované na jemu vyhrazeném viruálním serveru. Nadměrné zatěžování serveru, a to především nefunkčními, pomalými či jinak nebezpečnými skripty je proto zakázáno a může být po dohodě se Zákazníkem regulováno Provozovatelem. Provoz skriptů a programů, které mohou přímo i nepřímo poškodit jiné Zákazníky, Provozovatele nebo provoz samotný je proto přísně zakázán.
6.2.5.     není oprávněn používat služby serveru SMTP k šíření SPAMu a nebezpečného obsahu, který by mohl příjemce obtěžovat nebo mravně a psychicky poškodit.

7. Osobní údaje
7.1. Změny a aktualizace
Zákazník se zavazuje, že v případě veškerých změn svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služeb, oznámí tuto skutečnost Provozovateli a to písemně, e-mailem nebo provede změny přímo v administrativním rozhraní WEB-SYSTÉMY.net. Změny se zavazuje provést nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese Zákazník odpovědnost za vzniklou škodu. Vedle základních osobních údajů je nezbytné udržovat zejména aktuálnost kontaktního E-mailu a telefonu jako nejčastěji používaných komunikačních cest.

7.2. Nakládání s osobními údaji
S osobními údaji Zákazníka je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. Provozovatel ovšem má právo v případě objednávky použít poskytnuté osobní údaje Zákazníka následujícím způsobem:

 
7.2.1.     použití pro marketing v rámci služeb Provozovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Zákazníkům a cílené oslovování Zákazníků s nabídkou novinek ve službách
7.2.2.     použití pro polidštění obsahu stránek nabízejících služby Provozovatele, zejména pak uvedení odkazu na stránky Zákazníka v on-line referencích
7.2.3.     poskytnutí údajů nutných k provedení služeb třetími stranami - například při registraci domén.

8. Další ustanovení
Provozovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z důvodu údržby a úprav zařízení, které přímo ovlivňují běh služeb objednaných Zákazníkem. Zavazuje se tak činit pokud možno v čase nejmenšího vytížení zařízení a na nezbytně nutnou dobu. Provozovatel v případě, že je to možné, informuje o výpadku Zákazníka dopředu, pomocí www stránek, e-mailu nebo telefonu. Je-li výpadek způsobený Provozovatelem delší než 24 hodin, snižuje se částka za služby o poměrnou část, kterou tvoří poměr počtu dnů zasažených výpadkem serveru ku celkovému počtu dnů v příslušném měsíci. Při periodě placení delší než jeden měsíc, je příslušná poměrná částka k vrácení zaslána na účet Zákazníka tehdy, pokud přesahuje 100,- Kč. V opačném případě je o vracenou částku ponížena následná platba za poskytované služby.
Provozovatel i Zákazník budou zachovávat v mlčenlivosti veškeré informace získané při provozu služeb a jejich šíření třetí osobě. Provozovatel dále není oprávněn bez přímého vyžádání Zákazníka prohlížet elektronickou poštu Zákazníka a upravovat data umístěná na virtuálním serveru (mimo případy zmíněné v bodu 6.2.2.).
V případě, že Zákazník přímo porušuje zákony státu nebo jiná ustanovení daná platnou legislativou, může Provozovatel na příkaz státních orgánů požadované informace vydat nebo upravit. Zákazník je o této skutečnosti informován.
V případě porušení kteréhokoli bodu smluvních podmínek ze strany Zákazníka je Provozovatel oprávněn k pozastavení provozu. Zákazník je telefonicky či e-mailem vyzván k opravě chyb a pokud Zákazník do 3 dnů neodpoví nebo nereaguje může být provoz zrušen a data smazána, a to bez nároku na finanční vyrovnání (i v případě ušlého zisku nebo ztráty dat).

9. Rozhodčí doložky
Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených těmito obchodními podmínkami nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., v platném znění za použití Jednacího řádu Rozhodčího soudu v Hodoníně před rozhodcem ad hoc zapsaným na listině rozhodců, podle rozvrhu práce na příslušné období. Rozhodčí řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a vyjádření předaných stranami. Ústní jednání bude svoláno v případě bude-li to rozhodce považovat za nezbytné pro vydání rozhodnutí.


WEB-SYSTÉMY.net

Chalúpky 436
691 01 Moravský Žižkov
okres Břeclav
Jihomoravský Kraj

info@web-systemy.net
+420 775 383 652
ICQ: 164932268
Copyright © 2007 web-systemy.net. Všechna práva vyhrazena. Publikační systém QuickWEB CMS