Přepnout jazyk Přepnout jazyk Přepnout jazyk
Obchodní podmínky - servis výpočetní techniky
Zúčastněné strany
Zhotovitelem servisní služby je firma Miroslav Šraga se sídlem Chalúpky 436, 691 01 Moravský Žižkov, IČ: 71 777 661, DIČ: CZ 860 413 4462, dále jen "Zhotovitel" .

Zákazníkem servisní služby je fyzická či právnická osoba, která souhlasí se smluvními podmínkami a toto potvrdila při závazné objednávce služeb poskytovaných zhotovitelem, dále jen "Zákazník".

1. VYMEZENÍ PLATNOSTI
1.1. Provádění rekonfigurací hardwaru, softwaru, jiných úprav a provádění záručních a smluvních oprav zhotovitelem (dále jen opravy) se řídí následujícími obchodními podmínkami pro provádění servisních výkonů - servisními podmínkami. Odchylky od těchto podmínek musí být písemně potvrzeny.

1.2. Servisní podmínky jsou zveřejněny na internetové prezentaci zhotovitele na adrese http://www.web-systemy.net/podminky-servis

2. SERVISNÍ SMLOUVA A ROZSAH PLNĚNÍ
2.1. Zhotovitel zajišťuje provedení servisních výkonů v rozsahu, který je obsažen v uzavřené servisní smlouvě. V této smlouvě je zákazníkovi také potvrzeno převzetí zařízení do opravy.

2.2. Nestanoví-li zákazník jednoznačně, kterých dílů se má oprava týkat, pak se rozumí, že mají být opraveny všechny závady a vyměněny nebo opraveny všechny vadné díly, aby byla obnovena plná funkčnost opravovaného zařízení.

2.3. Oprava zařízení bude provedena odstraněním příčiny poruchy nebo výměnou vadného dílu. Bude-li zjištěno, že zařízení nelze opravit nebo servis nebude mít k dispozici náhradu za vadný díl, bude zařízení vráceno zákazníkovi a vyúčtována bude jen cena zkušebních servisních výkonů (identifikaci vady).

2.4. Cena opravy je sjednána podle platného ceníku servisních výkonů, se kterým je zákazník při uzavírání servisní smlouvy seznámen.

2.5. Pokud zákazník v servisní smlouvě stanoví cenovou hranici pro cenu opravy a při provádění opravy nelze opravu dokončit bez jejího překročení, bude v pracích na opravě pokračováno až po zákazníkově souhlasu. Nebude-li zákazník souhlasit s dokončením opravy po překročení cenové hranice, budou mu vyúčtovány provedené servisní výkony a zboží mu bude vydáno bez dokončení opravy. Pokud je to možné, uvede zhotovitel dle pokynů zákazníka zařízení do původního stavu, v němž se zařízení nacházelo před započetím opravy a vyúčtuje zákazníkovi pouze cenu servisních prací dle platného ceníku servisních výkonů.

2.6. Pokud se při přezkoušení zařízení i v případě záruční opravy ukáže, že zařízení není vadné, musí zákazník uhradit provedené zkušební servisní výkony v souladu s platným ceníkem.

2.7. Vydat zařízení převzaté do opravy je možné jen po předložení servisní smlouvy, která dokladuje jeho převzetí do opravy. Ve vyjímečných případech může být zařízení vydáno i bez předložení tohoto dokladu, ale pouze po předložení průkazu totožnosti zákazníka a dokladů o koupi daného zboží.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU
3.1. Všechny náklady na dopravu zařízení do servisního místa a náklady na balení nese zákazník.

3.2. Je-li objednáno provedení opravy přímo v místě zákazníka, hradí zákazník náklady na cestovné servisního technika na místo opravy a zpět. Toto cestovné podle ceníku servisních výkonů platného v době opravy hradí zákazník.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZADRŽOVACÍ PRÁVO, PODMÍNKY VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM
4.1. Na cenu provedené opravy je vystaven účetní doklad. Cena opravy je splatná při vyzvednutí (převzetí) zařízení.

4.2. Zákazník je povinen vyzvednout si zařízení nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Nepřevezme-li zákazník opravené zařízení v této lhůtě, přechází na něho v důsledku prodlení riziko nahodilé škody na zařízení a je povinen zaplatit poplatek za uskladnění. Po uplynutí dalších šesti měsíců vzniká zhotoviteli právo zařízení prodat. Toto právo má i tehdy, jestliže jde o zařízení, které zadržela, pokud v šestiměsíční lhůtě zákazník nezaplatil dlužnou cenu a zařízení si nevyzvedl. Při prodeji zařízení je postupováno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zařízení, vyplatí zhotovitel zákazníkovi výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí zákazník uplatnit u zhotovitele.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY PROVEDENÉ OPRAVY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
5.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava při převzetí zařízení zákazníkem, jakož i za vady opravy, které se vyskytnou po převzetí zařízení v tříměsíční záruční době.

5.2. Na díly dodané při opravě je poskytována šestiměsíční záruční doba. V případě, že se vyskytne vada dílu dodaného při opravě, bude v záruční době vadný díl zákazníkovi bezplatně vyměněn (včetně bezplatné práce na výměně dílu).

5.3. Obsahem poskytnuté smluvní záruky na opravu a při opravě dodané díly je pouze právo na bezplatné odstranění vad (práce a materiál), na něž se záruka vztahuje, a které se během takové záruční doby na zboží vyskytnou. Záruka na opravu a díl dodaný při opravě se nevztahuje na závady způsobené cizím zásahem, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním nebo dopravou.

5.4. V případě, že by došlo k poškození, ztrátě nebo zničení zařízení převzatého do opravy, uhradí zhotovitel vzniklou škodu ve výši zůstatkové hodnoty zařízení v době poškození, a to v penězích nebo po dohodě se zákazníkem vydáním náhradního zařízení.

6. ZÁRUČNÍ OPRAVY
6.1. Zařízení se přijímá k záruční opravě reklamačním protokolem. Na záruční opravy se vztahují tyto servisní podmínky obdobně jako na smluvní opravy, opravy jsou však prováděny bezplatně. Dnem, kdy zákazník uplatní právo na odstranění vady zboží, se staví běh záruční doby. Záruční doba na zboží zůstává stavena až do té doby, kdy byl zákazník po skončení opravy povinen zařízení převzít.

6.2. Při neoprávněné reklamaci v záruční době, (např.vznikla-li vada porušením záručních podmínek nebo zavirováním počítače softwarem), je zhotovitel oprávněna vyúčtovat vzniklé náklady.

7. ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU DAT
7.1. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu dat v zařízení, které převzal do opravy, či na němž má být provedena oprava.

7.2. Zákazník má provedeno zálohování dat ze zařízení předaného k opravě či k úpravě. Nemá-li zákazník provedeno zálohování dat, je povinen na tuto skutečnost upozornit zhotovitele.

7.3. Na základě objednávky zákazníka provede zhotovitel zálohování dat na záložní kopie, náklady spojené s pořízením záložních kopií budou zákazníku vyúčtovány dle aktuálního ceníku a připočteny k ceně opravy či úpravy zařízení. Toto platí i v případě, že je na zařízení odstraňována oprava v záruční době.

Servisní podmínky jsou platné od 1.2.2006

WEB-SYSTÉMY.net

Chalúpky 436
691 01 Moravský Žižkov
okres Břeclav
Jihomoravský Kraj

info@web-systemy.net
+420 775 383 652
ICQ: 164932268
Copyright © 2007 web-systemy.net. Všechna práva vyhrazena. Publikační systém QuickWEB CMS