Stránku se bohužel nepodařilo zobrazit :-(

Zde jsou možné příčiny, proč se web nenačetl:

  1. Váš web je suspendován nebo v karanténě z důvodu nedostatku kreditu. Řešení: přihlaste se do dashboardu a dobijte si kredit.
  2. Došlo ke změně PHP verze v rozhraní SnackHost, které technicky znamená i změnu IP adresy. Stará IP adresa však může být nějakou dobu u některých poskytovatelů v DNS cache, a proto se Vám web zatím nezobrazuje. Řešení: je nutné vyčkat, než se změna IP adresy projeví v celém Internetu. Zpravidla se změna projeví za jednotky minut, u některých poskytovatelů to mohou být i hodiny.
  3. Nevyužíváte naše DNS servery a máte špatně nastavený DNS záznam odkazující váš web do SnackHost Cloud Hostingu. Řešení: zkontroluje, že máte u svého registrátora domény nastavené správné DNS SnackHost Cloud Hostingu (nameservery: ns.snackhost.cz, ns.snackhost.eu).
  4. V případě nefunkční varianty webu s https:// prosím zkontrolujte, že máte aktivovanou podporu SSL v nastavení Cloud Hostingu.

Unfortunately, website failed to load :-(

Here are the possible reasons why your site was not loaded:

  1. Your site is suspended or quarantined due to lack of credit. Solution: Log in to the dashboard and recharge your credit.
  2. The PHP version in the SnackHost interface has changed, which technically involves also the change of IP address. At some providers, the old IP address may be stored in the DNS cache so your website is not loading yet. Solution: It’s necessary to wait until the change of IP address reflects across the Internet. Usually, the change is made within few minutes, at some providers it may be few hours.
  3. You are not using our DNS servers and your DNS record redirecting your web to SnackHost Cloud Hosting is wrongly configured. Solution: Please check the DNS settings at your domain registrar (nameservers: ns.snackhost.cz, ns.snackhost.eu).
  4. If you're using the https version of your site, please check your Cloud Hosting has the SSL support enabled.
Be a part of our social communities!